Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOMD VOF Volvo Specialist

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Toepasselijkheid
– Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Volvo Onderhoud en montage Drechtsteden, hierna nader aan te duiden met ‘VOMD’.
– De algemene bepalingen zijn niet van toepassing voor zover daarvan in een offerte of opdrachtbevestiging duidelijk wordt afgeweken.
– Door met VOMD een overeenkomst aan te gaan doet de wederpartij afstand van eventueel door hem gehanteerde voorwaarden hoe ook genaamd, zodat op alle overeenkomsten uitsluitend de door VOMD gehanteerde voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 2 Offertes, totstandkoming en wijziging overeenkomst
– Alle door VOMD gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. Eerst door de schriftelijke (order)bevestiging van VOMD of door de feitelijke uitvoering door VOMD komt de overeenkomst tot stand. Wijzigingen van opdrachten binden VOMD slechts voor zover deze wijzigingen schriftelijk door VOMD zijn bevestigd c.q. feitelijk door VOMD zijn uitgevoerd.
– Overeengekomen levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als een fatale termijn, tenzij zulks uitdrukkelijk en met zoveel woorden is overeengekomen.
– Alle opgaven en/of vermeldingen door VOMD met betrekking tot haar producten en/of diensten, omvang en aard van het adressenbestand en dergelijke geschieden naar beste weten, maar zijn niet bindend. Afwijkingen en/of wijzigingen van welke aard en omvang dan ook worden door VOMD uitdrukkelijk voorbehouden.

Artikel 3 Tarieven en prijzen
– VOMD is te allen tijde gerechtigd de overeengekomen tarieven en/of prijzen te wijzigen. Indien de wederpartij van VOMD een consument is (zijnde een natuurlijk persoon niet handelende in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf) is die consument gerechtigd de overeenkomst te ontbinden als de prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt.
– Alle prijzen zijn inclusief B.T.W. in euro’s tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. VOMD is gerechtigd elke wijziging van het B.T.W.-tarief aan de wederpartij door te berekenen.

Artikel 4 Betaling
– Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen de facturen van VOMD netto contant, per iDeal, per PIN of bankoverschrijving vóór de levering te zijn voldaan. Ieder recht op verrekening is uitgesloten.
– Indien niet tijdig wordt betaald is de wederpartij in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De wederpartij is – onverminderd haar overige verplichtingen – vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen de wettelijke rente plus 3% verschuldigd.
– Bij niet of niet-tijdige betaling komen alle gerechtelijke proces- en executiekosten alsmede de administratiekosten en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 200.
– VOMD heeft, ook indien betaling op rekening is afgesproken, het recht om, zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst, zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door VOMD, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door VOMD is ontvangen.
– Alle geleverde producten blijven eigendom van VOMD tot het moment dat alle vorderingen van VOMD, uit welke hoofde dan ook, volledig zijn voldaan, met inbegrip van de rente en de kosten.
– De betaling dient direct na besteldatum voldaan te zijn.

Artikel 5 Ontbinding
– VOMD kan zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst haar overeenkomst met de wederpartij geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien:
a. de wederpartij surséance van betaling of haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van haar vermogen beslag wordt gelegd;
b. de wederpartij haar activiteiten staakt, ophoudt haar statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, anderszins haar rechtspersoonlijkheid verliest, of haar bedrijf overdraagt of fuseert;
c. de wederpartij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de betreffende overeenkomst niet, vermoedelijk niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, en zij deze tekortkoming niet binnen zeven kalenderdagen na door VOMD hiertoe schriftelijk gemaand te zijn, heeft opgeheven;
d. VOMD het betreffende product of de verlening van de betreffende dienst niet binnen redelijke termijn of op redelijke voorwaarden kan leveren.
– Het bepaalde in het vorige lid laat onverlet, de aan VOMD, bij tekortkoming in de nakoming van de wederpartij, rechtens toe komende bevoegdheden, zoals die tot het vorderen van nakoming en/of volledige schadevergoeding.

Artikel 6 Persoonsgegevens
– VOMD legt gegevens vast van natuurlijke personen voor de uitvoering van de overeenkomsten en wanneer deze personen in het kader van dienstverlening contact hebben met VOMD. Deze gegevens worden gebruikt om een overeenkomst uit te voeren en om personen te informeren over voor hen relevante producten en diensten van VOMD en zorgvuldig geselecteerde derden. Het e-mailadres van deze natuurlijke personen wordt alleen gebruikt om hen te informeren over gelijksoortige producten en diensten van VOMD, tenzij een persoon toestemming geeft voor verder gebruik. Als de natuurlijke persoon geen prijs stelt op deze informatie, per post of per e-mail, dan kan dit schriftelijk worden doorgegeven aan: VOMD Volvo Specialisten, Reaumurstraat 4, 3316 AR Dordrecht of per e-mail: info@vomd.nl.

Artikel 7 Overmacht
– Indien naar het redelijk oordeel van VOMD als gevolg van overmacht, waaronder wordt verstaan een buiten haar macht liggende omstandigheid, nakoming door VOMD zonder tekortkoming niet mogelijk is of zal zijn, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn.
– Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, bedrijfsstoring, storingen in het verkeer of transport, storingen in (data)netwerken, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen, brand, atoomkernreacties, machinebreuk, vertraging in de levering van toeleveranciers en overigens alle omstandigheden, waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst door VOMD naar redelijkheid en billijkheid niet gevergd kan worden.
– Indien VOMD bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 8 Aansprakelijkheid en klachten

– De aansprakelijkheid van VOMD voor schade, mede daaronder begrepen gevolgschade (waaronder mede begrepen vertragingsschade en winstderving), welke aan haar toerekenbaar is, is in alle gevallen beperkt tot vervanging van een ondeugdelijk product door een deugdelijk product en als dat niet mogelijk is tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. Echter, gevolgschade als gevolg van achterstallig onderhoud kan niet binnen deze regeling vallen.

–  Software updates van Volvo kunnen latente problemen aan het licht brengen. VOMD Volvo Service Only is niet aansprakelijk voor de consequenties die voortkomen uit de door Volvo voorgeschreven updates voor de auto.
– Alle informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen en/of instructies, is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld, evenwel kan VOMD op geen enkele wijze instaan voor de juistheid en/of volledigheid van de verstrekte informatie. VOMD aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren. VOMD aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en vormgeving van website of advertenties.
– Klachten over de uitvoering van de overeenkomst door VOMD dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk maar in ieder geval binnen acht dagen na het tijdstip van ontdekking van een gebrek in de prestatie, dan wel binnen acht dagen na het tijdstip waarop het gebrek in de prestatie had behoren te worden ontdekt, ter kennis van VOMD te worden gebracht, waarna alle rechten van de wederpartij jegens VOMD vervallen.

Artikel 9 Diversen
– VOMD is gerechtigd de onderhavige voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten. VOMD zal dergelijke wijzigingen tijdig bekend maken. De wederpartij is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen met ingang van de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, indien zij de gewijzigde voorwaarden niet wenst te accepteren.
– Bij wijzigingen van de naam- en/of adresgegevens dient de wederpartij zowel de oude als de nieuwe gegevens schriftelijk ten minste veertien dagen voor de ingangsdatum van de wijziging aan VOMD door te geven.
– Indien en voor zover een bepaling van deze voorwaarden op basis van de wet als onredelijk bezwarend wordt beschouwd jegens een wederpartij die een consument is (zijnde een natuurlijk persoon niet handelende in de uitoefening zijn beroep of bedrijf) en die wederpartij vernietigt dat beding, dan treedt in de plaats van het vernietigde beding een beding dat niet onredelijk bezwarend is maar de belangen van VOMD zo goed mogelijk beschermt.

Artikel 10 Stallingkosten

Artikel 11 Vervangen onderdelen
– De vervangen onderdelen worden na uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld, indien deze daarom bij het verstrekken van de opdracht heeft verzocht. Dit geldt niet voor onderdelen die in verband met garantieclaims moeten worden afgezonderd. In dat geval worden de onderdelen wel ter beschikking gesteld nadat de garantieclaims volgens de garantiegever zijn afgehandeld en de opdrachtgever middels deze onderdelen wil aantonen dat de garantieclaims niet of (nog) onvoldoende zijn afgehandeld.
– In alle andere gevallen worden de vervangen onderdelen eigendom van de reparateur, zonder dat de opdrachtgever op enigerlei vergoeding aanspraak kan maken.

Artikel 12 Garantie
– Door de garanties vermeld in dit artikel worden de wettelijke rechten (waaronder het recht ingevolge Boek 7 van het BW dat de zaak bij aflevering aan de overeenkomst beantwoordt) die een koper/opdrachtgever niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf uit dien hoofde heeft, onverlet gelaten.
– Op nieuwe onderdelen is geen andere garantie van toepassing dan die welke door de fabrikant c.q. importeur wordt verstrekt, en de wettelijke rechten zoals genoemd in artikel 12.1.
– Op gebruikte onderdelen verleent de verkoper installatiegarantie. Dat wil zeggen dat u het product bij ons op uw auto mag testen of wij laten u zien dat het werkt. Bij het niet testen of bij verzenden heeft uw gebruikte artikel geen garantie.
– Wanneer een onvrijwillig verleende korting op een factuur meer dan 10% bedraagt vervalt de volledige garantie op alle onderdelen en montage.

Artikel 13 Reclames en aansprakelijkheid
– De Koper is verplicht de producten/diensten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren. Reclamering terzake van gebreken in de producten dient binnen 24 uur na ontvangst bij VOMD te worden doorgegeven.

Artikel 14 Retour producten
– Het retourneren van goederen is niet toegestaan, voor zover de klant geen wettelijk of contractueel vastgelegd recht op teruggaaf heeft. In geval van uitzondering is echter vooraf toestemming van VOMD en een afspraak over de voorwaarden waaronder de teruggaaf plaatsvindt, noodzakelijk.

Artikel 15 Geschillen en toepasselijk recht
– Alle geschillen met betrekking tot de door VOMD gesloten overeenkomsten worden gebracht voor de bevoegde rechter te Rotterdam. VOMD is tevens gerechtigd om een geschil met de wederpartij die een consument is (zijnde een natuurlijk persoon niet handelende in de uitoefening zijn beroep of bedrijf) voor te leggen aan de op basis van de wet relatief bevoegde rechter. Als dat een andere rechter is dan de rechter te Rotterdam, en VOMD legt het geschil voor aan de rechter te Rotterdam, dan is die consument gerechtigd om binnen 6 weken nadat VOMD zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen, voor beslechting door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.
– Op alle met VOMD gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

Algemene voorwaarden
VOMD Volvo Specialist
Handelsregister Dordrecht 59815116
Laatst gewijzigd: 28 oktober 2014